Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Retraites en workshops bij Body & Mind by Vanja

Je leest de Algemene Voorwaarden van Vanja Hristova (Body & Mind by Vanja), in deze voorwaarden ook genoemd de reisorganisator.

Reiziger/ deelnemer/klant is degene die de reis/workshop boekt en deelneemt.

Lees de voorwaarden goed door want bij je inschrijving voor een retraite, wandeltocht, bezinningsreis of workshop, geef je aan hiermee akkoord te gaan.

 • Als de klant een reservering maakt voor een retraite en deze bevestigd door middel van het invullen van het intake formulier en de betaling, dan betekent dat tevens dat de klant akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
 • De reservering is pas bevestigd op het moment van ontvangst van de betaling. • Voorafgaand aan de aanmelding van de retraite vindt altijd een telefonisch of live kennismakingsgesprek plaats. De klant verplicht zich (evt. middels het intake formulier) relevante informatie aan Vanja Hristova te verstrekken.
 • Vanja Hristova zal geheimhouding betrachten m.b.t. door de klant verstrekte gegevens.
 • Vanja Hristova begeleidt geen klanten die onder invloed staan van alcoholische dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van die middelen die door een arts of specialist zijn voorgeschreven).
 • Alle deelnemers maken uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Body & Mind by Vanja en deze kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan de activiteiten die tijdens de gesprekken, workshops of reizen georganiseerd worden.

Retraites en workshops van Body & Mind by Vanja hebben het doel de bewustzijn en zelfinzicht te vergroten. Deze reizen zijn niet bedoeld om therapie te vervangen. Vanja Hristova gaat zorgvuldig te werk om een zo veilig en vertrouwd mogelijke omgeving aan te kunnen bieden voor de deelnemers aan haar activiteiten, workshops en reizen. Van deelnemers wordt daarom verwacht dat zij over voldoende draagkracht beschikken om verworven inzichten te kunnen dragen en verwerken, en in die zin over voldoende mentale en psychische stabiliteit. In geval van twijfel of vragen bij een deelnemer ten aanzien van de eigen draagkracht, wordt deze verzocht voorafgaand aan de retraite of workshop contact op te nemen met de organisatie: contact@byvanja.nl. Mocht ter plekke blijken dat de klant niet fysiek in staat is om mee te doen met de wandeltochten tijdens de retraites dan zal Vanja Hristova zoeken naar alternatieve vervoersmogelijkheden. Echter alle kosten die hierdoor tijdens de reis veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor eigen rekening van de deelnemer.

Informatieplicht

Elke deelnemer dient vooraf informatie te verstrekken met betrekking tot zijn/haar lichamelijke en/ of geestelijke toestand (waaronder het – overmatig – gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot mogelijk ongemak, gevaar of risico’s voor de deelnemer dan wel andere deelnemers, indirect betrokkenen of bezittingen van derden. Bij het boeken van een retraite ontvangt de deelnemer een inschrijfformulier met vragen over de psychische en fysieke draagkracht van de deelnemer. Bij blijk of vermoeden van onvoldoende draagkracht, behoudt Vanja Hristova  zich het recht voor om te besluiten de betreffende persoon niet (verder) deel te laten nemen aan de reis. Tevens is de deelnemer zich ervan bewust dat Vanja Hristova hem of haar het recht op (verdere) deelname kan ontzeggen als de verstrekte informatie niet correct blijkt of niet (volledig) is verstrekt. Alle kosten die hierdoor tijdens de retraite veroorzaakt worden, zijn te alle tijden voor rekening van de deelnemer. Voorts dient informatie te worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, mindervaliditeit, zwangerschap, allergieën en/of andere medische condities die van invloed kunnen zijn op deelname aan (delen van) het reisprogramma. Tevens vermeldt de klant bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers. De klant die tijdens de reis zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.

Betaling en bevestiging van de reservering

Wanneer de reiziger een retraite boekt het ontvangen van de factuur en het invullen van de intake formulier. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. De klant wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. De reservering is pas bevestigd op het moment dat de betaling is ontvangen. De betaling dient 30 dagen voor vertrek voldaan te zijn.

Betaling in 3 termijnen is ook mogelijk, waarbij de laatste termijn 30 dagen voor vertrek binnen dient te zijn.

 • Alle afzeggingen moeten schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij Vanja Hristova via contact@byvanja.nl.nl en kunnen alleen dan in behandeling worden genomen.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van een retraite wordt vanaf 30 dagen voor de vertrekdatum 100% van de reissom in rekening gebracht.

 • Als de klant annuleert tussen 30 dagen n 15 dagen voor vertrek wordt er gekeken of de reiziger op een ander moment kan deelnemen of het geld krijgt teruggestort.
 • Als de klant annuleert binnen 15 dagen tot 5 dagen voor vertrek dan is er de mogelijkheid om deelname door te schuiven naar een andere datum. De reissom wordt in dat geval niet teruggestort. Wil de klant dit ondervangen dan is het raadzaam zelf een annuleringsverzekering afsluiten.
 • Bij annulering 5 dagen voor vertrek vind er geen geld teruggave plaats. Wil de klant dit ondervangen dan is het raadzaam zelf een annuleringsverzekering afsluiten.
 • Speciale uitzonderingen in situaties van pandemieën: als de klant positief getest is op Corona en/of in quarantaine moet en daarvan bewijs kan laten zien, mag er kosteloos geannuleerd worden, een andere datum gekozen worden.

Start van de reis en activiteiten onderweg

Als de klant niet op tijd aankomt voor de start van de retraite is dit eigen verantwoordelijkheid en wordt er geen geld geretourneerd.

Annulering van of wijzigingen in het reisschema door Body & Mind by Vanja/of derde partijen.

 • Vanja Hristova en derde partijen hebben het recht de retraite/ workshop te annuleren of wijzigen naar aanleiding van omstandigheden die buiten hun macht liggen.
 • Vanja Hristova en derde partijen hebben het recht een tocht te wijzigen om de veiligheid en comfort van klanten te kunnen waarborgen.
 • Vanja Hristova en derde partijen kunnen nooit verantwoordelijk worden gehouden en kunnen geen geld retourneren in het geval van onvoorziene omstandigheden zoals rellen, oorlog, demonstraties, terroristische activiteiten, natuurrampen, veranderingen in weersomstandigheden of andere omstandigheden waar zij of derde partijen geen invloed op hebben.
 • In het geval dat Vanja Hristova niet kan deelnemen vanwege een Corona besmetting of quarantaine situatie wordt er geprobeerd eerst een andere datum te prikken. Mocht dit niet mogelijk zijn voor de klant dan wordt het reisbedrag geretourneerd.

 

Opzegging door Body & Mind by Vanja wegens te geringe deelname.

De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum van 4 deelnemers. Indien dit minimum aantal niet is gehaald, is de reisorganisator verplicht dit uiterlijk twee weken voor vertrek te vermelden. Het gehele bedrag wordt in dit geval geretourneerd naar de reiziger.

Hulp en bijstand.

De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis / tocht niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger. Indien de tocht niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Verzekeringen.

Alle reizigers die meegaan met Vanja Hristova worden geacht zelf te zorgen voor een dekkende medische verzekering. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten die kunnen voortkomen uit medische noodzaak. Vanja Hristova kan geen geld retourneren in geval van diefstal of verlies van reisdocumenten of om medische redenen. Een algemene reisverzekering inclusief annuleringsverzekering is ook aan te raden in verband met vergoedingen in geval van verlies of diefstal van spullen of vertragingen van transport.

Problemen en klachten.

Mocht er een probleem ontstaan tijdens een van de retraites van Body & Mind by Vanja of derde partijen, dan dien je Vanja Hristova, zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat deze direct kan proberen de problemen voor zover mogelijk zo snel mogelijk op te lossen. Mochten er klachten zijn na afloop van de tour dan dienen deze altijd schriftelijk te worden ingediend.

Extra kosten

Alle kosten voor maaltijden en drankjes zijn alleen inbegrepen als dit expliciet staat vermeld in de tourbeschrijvingen. Persoonlijke (alcoholische) drankjes zijn nooit inbegrepen in de prijs. Dieetwensen Speciale dieetwensen moeten tenminste 30 dagen voor aankomst worden aangegeven bij Vanja Hristova.